Factures i cobrament.

La forma de pagament és de manera habitual a 30 dies des de la data de factura, llevat que en l’oferta s’hagi establert una altra forma de pagament i que s'hagi fet constar igualment en la comanda de client.

El període de cobrament comença a comptar a partir de la data del lliurament (data de l’albarà). No s'accepten altres dates com la d'instal·lació de l'instrument o la de validació o aprovació interna de l'instrument per part de client.

No s'accepten devolucions de mercaderia si no hi ha trencament o inadequació a allò que s’ha ofert pel que fa a especificacions, qualitat, abast del subministrament o prestacions de l'instrument i  el fungible especificats en l'oferta econòmica o al fullet.

Les instal·lacions fallides per responsabilitat del client així com els lliuraments fallits per motius aliens a la responsabilitat de Controltecnica no dificultaran el curs normal i període de pagament de la factura de compravenda de l'instrument.

Qualsevol contractació addicional de recursos per part del client per a la instal·lació, per a la posada en marxa de l'instrument o per a la validació, el calibratge o l’aprovació interna de l'instrument per part del client i/o de l’usuari és aliena al curs normal i el període de pagament de la factura de compravenda de l'instrument.

Si el client retarda a petició pròpia el lliurament de l'instrument en un període excessiu o successivament en terminis curts,  Controltecnica es reserva el dret a trencar el contracte de compravenda i a cancel·lar el subministrament.

Qualsevol cost associat a la compravenda de l'instrument, bioreactiu o fungible, com pogués ser la signatura d'una lletra o pagaré així com la documentació d'un leasing, sempre serà a càrrec del comprador o client.

Ports.

La mercaderia venuda per Controltecnica sempre s'envia a ports deguts, llevat que es pacti el contrari amb el client i aquestes condicions apareguin en l'oferta.

El preu tampoc no inclou qualsevol treball d'ubicació de la mercaderia. No "ubicar la mercaderia o el paquet" vol dir que no es pujarà en ascensor o muntacàrregues, només es dipositarà a la recepció de l'edifici, la planta baixa  o planta de terra, o el magatzem general, i no s'efectuarà cap trasllat interior dins l'edifici per col·locar la mercaderia a la seva destinació definitiva, ja sigui un altre magatzem intern, un laboratori d'un altre pis o qualsevol altra ubicació diferent de les convencionals a peu d'edifici o de la recepció.

Les condicions de "no ubicació" que estableixen aquestes condicions de venda suposen també que l'equip no es desembalarà ni es col·locarà damunt la bancada del laboratori.

No es reconeixeran danys en el transport llevat que es comuniquin a Controltecnica en el termini de les primeres 24 hores després del lliurament i que s’hagin notificat a l'albarà de lliurament o la carta de port de transportista.

Abast del subministrament:

Controltecnica no duu a terme la "posada a punt de tècniques analítiques o biològiques" clau en el pany per als instruments subministrats. Tampoc condiciona l'acceptació de la factura a la realització d'aquestes tècniques per part de la nostra empresa o de tercers.

Controltecnica no subministra els seus instruments de manera estàndard amb certificats de calibratge o de fàbrica. Si al lliurament del subministrament el client necessita l'adquisició d'aquests documents, la seva contractació i el seu subministrament en cap manera paralitzarà el curs normal de la factura per l'instrument principal.

Controltecnica no subministra amb els seus instruments de manera estàndard, i inclosa en el preu, cap  fungible associat al seu ús, com ara cubetes per a espectrofotòmetres, tubs per a centrífugues o gresols per a estufes.

Controltecnica no subministra amb els  seus instruments de manera estàndard, i inclosa en el preu, cap peça de recanvi associada al seu ús i que depengui del desgast normal, com ara llums o amortidors.

Controltecnica està obligat a subministrar amb tots els seus instruments un manual d'usuari, que pot presentar-se en format electrònic o bé en còpia en paper.

Controltecnica no està obligat i no subministrarà amb els  seus instruments un manual de servei tècnic ni desglossaments de peces i components.  

Controltecnica no duu a terme com a part del subministrament estàndard  dels seus instruments —i, per tant, no estan incloses sense càrrec al subministrament— ni la validació de l'instrument,  ni la seva qualificació IQ / OQ. Tampoc estan inclosos com a part del subministrament cap calibratge amb filtres, patrons o material traçable propietat de Controltecnica ni del client i usuari. Qualsevol d'aquests tests experimentals es poden dur a terme sota una contractació independent i, en aquest cas, sempre seran aliens al contracte de l'instrument i es facturaran de manera independent, o conjunta si van formar part del contracte de compra (comanda de client).

Garantia.

La garantia que Controltecnica inclou en tots els seus instruments és d'un any, tal com obliga la legislació espanyola en productes de fora de l'àmbit de consum convencional B to C (empresa a client), com és el mercat de la instrumentació (B to B o empresa a empresa). Qualsevol altre termini superior a un any es pactarà entre el client i Controltecnica i haurà de formar part de l'oferta econòmica de Controltecnica.

Si el fabricant original de l'instrument subministrat per Controltecnica ofereix una garantia superior a un any en els seus catàlegs, web o fullets, és potestat de Controltecnica assumir o no aquesta extensió de garantia. En qualsevol cas i per defecte s'entén que no l'assumeix. En cas d’assumir-la, la cobertura només es refereix a les peces, quedant excloses les despeses de transport,  mà d'obra o desplaçaments.

La garantia dels nostres instruments cobreix defectes de fabricació, però no el mal ús que se’n faci, el desgast natural de les peces o els components, o la manca del mínim manteniment o cura, normalment especificat al manual d'ús que se subministra amb cada equip.  El mal ús de l'instrument, els accidents com les pujades de tensió o els vessaments, o la inadequació de l'entorn de l'instrument al seu ús, com ara alta humitat o temperatura, atmosferes de pH extrem, presència de compostos  clorats o organoclorats, proximitat a fonts de llum intensa o fonts d'emissió electromagnètica, radiacions, presència de màquines que s’engeguin i apaguin freqüentment, instal·lació en llocs amb corrents d'aire, molt de trànsit humà, presència de pols i grans  diferències diàries de temperatura invalidarien automàticament la cobertura de la garantia.

La cobertura de la garantia durant el període d'un any, o més si són contractats, no suposa en cap cas la realització de cap treball de manteniment preventiu anual per part de Controltecnica i és responsabilitat del client la cura diària i els manteniments bàsics de l'equip, en absència dels quals qualsevol fallada o avaria de l'instrument seria responsabilitat del client i/o usuari, i la garantia de contracte amb Controltecnica quedaria inhabilitada.

Qualsevol intervenció de personal extern sobre l'instrument durant el període de garantia, així com el canvi de peces o fungible de l'instrument per material que no sigui original del fabricant o subministrat per Controltecnica invalidaran automàticament la cobertura de la garantia. La cobertura de la garantia després d'una fallada o avaria en l'instrument sempre quedarà a l'espera de la inspecció de l'instrument per part del servei tècnic de Controltecnica i de la verificació que no s'ha contravingut cap circumstància que la invalidi.

Durant el període de garantia, qualsevol intervenció sobre l'instrument quedarà coberta en termes de mà d'obra i peces. Controltecnica determinarà en cada circumstància la millor manera de procedir a la intervenció; in situ, a les instal·lacions del client, o bé a les instal·lacions de Controltecnica. La cobertura de la garantia per part de Controltecnica en cap cas suposarà la substitució per un instrument nou. Durant el període de garantia, si l'instrument ha de ser remès a Controltecnica, els ports de l'enviament seran a compte del client i usuari.

Instal·lació. 

La instal·lació o explicació  del maneig o ús dels instruments no estan incloses, llevat que es pacti el contrari amb el client i aquestes condicions apareguin en l'oferta comercial. Els equips del tipus plug & play no requeriran la instal·lació per part de personal tècnic, ja que porten incloses instruccions suficients per a la instal·lació i el maneig sense necessitat de formació especialitzada. No obstant això, s’oferirà de forma gratuïta als clients un servei telemàtic per poder resoldre dubtes.

No hi ha període de prova per a l'instrument a les instal·lacions del client. Tampoc hi ha la possibilitat de comanda condicional i Controltecnica no accepta condicions o criteris per justificar la no acceptació o devolució de l'equip en funció de tests duts a terme a l'instrument per part del client o de tercers. No  s'assegura ni promet el compliment in situ, al laboratori del client, de dades tècniques mostrades en catàlegs comercials, manuals o tests duts a terme en fàbrica en condicions particulars, sent aquestes dades només de mera orientació i mai de caràcter contractual.

Si la instal·lació i/o l’explicació de l'instrument estigués pactada en l'oferta i la comanda, la instal·lació serà la convinguda en aquests documents que, si no s'hi esmenta, mai es repartirà en diverses jornades de treball o dies feiners. Si el client necessités l'explicació de l'instrument a diversos grups de treball del seu personal, aquesta intervenció no estarà inclosa en el preu i s’haurà de contractar un servei addicional.

Si la instal·lació i/o l’explicació de l'instrument estigués pactada en l'oferta i la comanda, i l'instrument en qüestió requerís  d'unes condicions de prerequisits d'instal·lació, com ara subministraments especials de desguàs, aigua, endolls, espai adequat i suficient, Controltecnica comunicarà al client amb antelació aquests prerequisits. Si el dia convingut per a  la instal·lació aquestes condicions no es complissin,  qualsevol cost associat a aquest fet, com ara nous desplaçaments de personal tècnic de l'empresa, serà a càrrec del client. Igualment, el curs normal de la factura de compravenda de l'instrument no es veurà afectat per la instal·lació fallida.

Si durant la instal·lació el client i/o usuari detecta la idoneïtat de material addicional a l'instrument, com ara fungible, peces de recanvi, patrons de calibratge, certificats, o treballs de validació i calibratge que no s’haguessin contemplat en l'oferta econòmica de Controltecnica i en la comanda posterior, el subministrament d'aquests articles i serveis serà independent de la instal·lació en curs. El procés d'instal·lació de l'instrument així com el curs normal de la factura de compravenda de l'instrument no es veuran afectats per això.

Condicions de lliurament.

Condicions de lliurament. Controltecnica només efectuarà un lliurament al magatzem o laboratori que quedi indicat en la comanda original. Qualsevol altre lliurament parcial o complet de mercaderia a les instal·lacions del centre, la fàbrica, el laboratori o les instal·lacions del client comprador no són responsabilitat de Controltecnica.

Controltecnica no lliurarà mercaderia en instal·lacions que no siguin propietat del comprador com magatzems logístics alternatius o similars, ni lliurarà mercaderia a personal no identificat com a plantilla del client.

Si les condicions de lliurament són complicades a nivell logístic (inexistència d'ascensors, dimensions de les portes, etc.) i impossibiliten el lliurament, qualsevol cost addicional per resoldre-les, així com els costos associats a la retirada del transportista i la seva tornada seran a cost del client. 

Qualsevol condició de lliurament particular com la contractació o el lloguer de grues ploma, operaris de càrrega, desmuntatge i muntatge posterior de l'instrument, transpalets o similars no contemplats en l'oferta econòmica original de Controltecnica i en la comanda acceptada per l'empresa requeriran l'acceptació per part del client d'una nova oferta de Controltecnica que contempli els nous costos associats.

Servei tècnic. 

Controltecnica és responsable de subministrar servei tècnic dels instruments que ha subministrat, tant durant el període de garantia com després del període de garantia. L'únic servei tècnic oficial de la marca és Caltecnica.

Controltecnica es compromet a subministrar peces per als seus instruments durant un període no inferior a cinc anys després de la venda de l'instrument.

Lloc de jurisdicció: Madrid.

Els desacords que poguessin suscitar-se en la interpretació i l’execució d'aquestes condicions, en cas que les parts no els poguessin resoldre, se sotmetran, amb renúncia del seu fur propi —si fos propi o si fos un altre—, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid. Aquest acord es regirà d'acord amb la llei espanyola.